Naš rad

U drugoj polovini 90-ih godina počela je da se oblikuje ideja — hitna potreba da se uspostavi proaktivna krovna institucija na Kosovu posvećena podsticanju razvoja civilnog društva. Uprkos brojnim izazovima, posvećena grupa intelektualaca i aktivista neumorno je radila na realizaciji ove ideje. Njihov san je postao stvarnost nakon donatorske konferencije u Švedskoj u junu 1998. Ova institucija će kasnije evoluirati u Kosovsku fondaciju civilnog društva (KCSF), a koja je zvanično registrovana u decembru 1999.

Tokom proteklih 25 godina, mi smo dosledno težili stvaranju i razvoju participativnog demokratskog društva na Kosovu i postali smo vodeća organizacija u podršci razvoju civilnog društva na Kosovu i šire. Mi smo značajno doprineli kreiranju politike zasnovane na dokazima, proširili građanski prostor, promovisali šampione demokratije, finansijski podržali 750 građanskih inicijativa sa preko 30 miliona evra i obogatili znanjem i veštinama hiljade aktivista civilnog društva na Kosovu i Zapadnom Balkanu putem 1.100 obuka.

U periodu 2024-2028 radićemo na strateškom cilju smislenog i održivog angažovanja civilnog društva, doprinoseći našoj viziji da Kosovo postane prosperitetno, inkluzivno i demokratsko društvo sa naprednim procesom integracije u EU. Ovo će se postići kroz angažovanje da civilno društvo ima adekvatan pristup raznovrsnom skupu finansijskih resursa, zajedno sa neophodnim kapacitetima za pravilno korišćenje tih resursa, kao i kroz izgradnju angažmana civilnog društva zasnovanog na snažnoj i legitimnoj bazi podrške koja zasniva se na jasnim i dokazivim odnosima sa ljudima u čije ime ili u čiju korist se obavlja angažman. Takođe, nastavićemo da se angažujemo na stvaranju preduslova koji se odnose na povoljno okruženje za civilno društvo, odnosno da se civilnom društvu omogući i ohrabri da slobodno radi i koristi svoja demokratska prava da se uključi u javne procese.

Glavna dostignuća

Uspešne priče

Drugi o nama!

Tim

Taulant Hoxha

Taulant Hoxha

Kontakt: taulant.hoxha@kcsfoundation.org

Taulant Hoxha radi kao izvršni direktor KCSF-a od septembra 2018. Od februara 2007. godine, kada je po?eo u KCSF-u, bio je angažovan u brojnim programima i inicijativama KCSF-a, posebno u onima koji se odnose na grantove, istraživanje i zastupanje.

Taulant je aktivista civilnog društva više od dve decenije, a glavne oblasti njegove ekspertize su vezane za razvoj civilnog društva, posebno neprofitno pravo, u?eš?e gra?ana u kreiranju politike, saradnju izme?u civilnog društva i vlade, kao i finansiranje civilnog društva. Tako?e ima veliko iskustvo u dizajniranju i upravljanju programima podrške i finansiranja civilnog društva. Autor je brojnih studija u vezi sa civilnim društvom i vodio mnoge inicijative za zaštitu ili unapre?enje gra?anskog prostora na Kosovu i regionu Zapadnog Balkana. Više od 10 godina bio je predsednik odbora Platforme CiviKos.
Trenutno služi kao predsednik odbora Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (BCSDN).

Pre KCSF-a bio je angažovan u raznim gra?anskim organizacijama i inicijativama na Kosovu, kao iu Savetu Evrope. Diplomirao je u Politi?ke nauke.

Dren Puka

Dren Puka

Kontakt: dren.puka@kcsfoundation.org

Dren Puka je direktor istraživanja i zagovaranja u Kosovskoj fondaciji za civilno društvo (KCSF). Ima preko 10 godina iskustva u dizajniranju empirijskih i teorijskih modela analize i istraživanja, razvoju i sprovo?enju istraživanja koje ima za cilj da proizvede argumente i dokaze za kreiranje javnih politika kroz u?eš?e gra?ana. Rade?i sa mnogim organizacijama i u?estvuju?i u klju?nim politi?kim inicijativama koje se odnose na razvoj civilnog društva, Drenov rad je posebno fokusiran na stvaranje okruženja koje ima za cilj da istakne razli?ite i marginalizovane grupe i glasove kako bi se formirala refleksivna i sveobuhvatna javna sfera. Završio je magistarske studije obrazovne politike i liderstva, specijalizuju?i se za metode istraživanja na Univerzitetu u Rochesteru.

Edona Krasniqi

Edona Krasniqi

Kontakt: edona.krasniqi@kcsfoundation.org

Edona Krasniqi je u KCSF-u 7 godina i trenutno je direktor Odeljenja za re-grantove. Ima više od 15 godina kombinovanog radnog iskustva u nevladinim, akademskim i privatnim institucijama. Radila je kao istraživa? i evaluator u doma?im i me?unarodnim organizacijama i autor je radova o pitanjima obrazovanja i civilnog društva. Završila je master studije ekonomije, specijalizaciju iz ekonomije i politike, na Univerzitetu u Frajburgu. Tako?e je studirala i diplomirala menadžment i javnu politiku na Ameri?kom univerzitetu na Kosovu i tako?e ima diplomu iz obrazovne politike na Univerzitetu Georgetown. Njena interesovanja su politi?ka ekonomija i kre?u se oko istraživanja preseka ekonomskih sistema, socioekonomske nejednakosti, gra?anskog u?eš?a i goru?e ekološke krize našeg vremena.

Rron Zajmi

Rron Zajmi

Ahmet Rushiti

Ahmet Rushiti

Kontakt: ahmet.rushiti@kcsfoundation.org

Ahmet Rushiti ima više od 16 godina iskustva u radu u me?unarodnim i lokalnim organizacijama koje promovišu sveobuhvatnost i gra?ansko u?eš?e. Upravljanje projektima, u?eš?e u mobilizaciji zajednice, zagovaranje, izgradnja kapaciteta za OCD-ove i kreiranje politike su neke od njegovih glavnih oblasti stru?nosti. Ahmet je tako?e stekao veliko iskustvo i znanje o lokalnom kontekstu rade?i sa politi?kim partijama, omladinom, lokalnim i nacionalnim vlastima. Bio je uklju?en u nadgledanje i posmatranje izbora, pra?enje rada Skupštine Kosova i rad sa zajednicama i izbornim zonama u lokalnim i ruralnim zonama. Pored toga, koautor je studija o ponašanju bira?a, opštinskoj transparentnosti i uklju?ivanju zajednice.

Nita Bicurri

Nita Bicurri

Kontakt: nita.bicurri@kcsfoundation.org

Nita Bicurri vodi program građanskog angažovanja, sa preko 10 godina velikog iskustva u međunarodnom razvoju i procesima demokratizacije. Njen primarni fokus je na negovanju inkluzivnih procesa donošenja odluka i stvaranje značajnih mogućnosti za različite glasove da doprinesu unapređenju demokratije na Kosovu. Tokom svog mandata, Nita je sarađivala sa organizacijama civilnog društva, političkim strankama, vladinim institucijama, medijima i poslovnom zajednicom kako bi osigurala da procesi kreiranja politike budu inkluzivni i demokratski. Njeni napori imaju za cilj da obezbede mogućnosti za aktivno uključivanje žena i mladih u politički i javni život. Nitina stručnost je dizajn, upravljanje i evaluacija projekata. Nita poseduje diplomu iz administracije za međunarodni razvoj i sertifikat o usavršavanju u organizacijama civilnog društva na Maksvel školi za državljanstvo i javne poslove na Univerzitetu Sirakuza u Njujorku. Pored toga, diplomirala je političke nauke na Kornel koledžu u Ajovi.

Teuta Purrini Xhabali

Teuta Purrini Xhabali

Kontakt: teuta.p.xhabali@kcsfoundation.org

Teuta Purrini ima preko 20 godina radnog iskustva u razli?itim sektorima, uklju?uju?i bankarstvo, obrazovanje i rad sa lokalnim i me?unarodnim organizacijama. Diplomirala je ekonomiju i ima znanja i iskustva u oblasti ekonomije i civilnog društva. Teuta ima dokazano iskustvo u vo?enju programa i projekata i doprinela je realizaciji razli?itih istraživanja i analiza, kao i pripremi i proceni projekata.

Yllka Hoxha

Yllka Hoxha

Kontakt: yllka.hoxha@kcsfoundation.org

Yllka Hoxha je finansijski menadžer u KCSF-u i nadgleda finansijske operacije za aktivnost gra?anskog angažovanja. Sa preko 11 godina iskustva u civilnom društvu, radila je na poslovima u finansijama, ljudskim resursima i administraciji. Diplomirala je i magistrirala marketing na Univerzitetu u Prištini. Yllka je ?lan Udruženja sertifikovanih ra?unovo?a i revizora Kosova (USRRK), sa zvanjem sertifikovanog ra?unovo?e i trenutno završava proces za sertifikovanje revizora.

Vjollca Sllamniku

Vjollca Sllamniku

Kontakti: vjollca.sllamniku@kcsfoundation.org

Vjollca Sllamniku je viša službenica za finansije u KCSF-u. Od novembra 2006. godine kada je po?ela da radi u KCSF-u, Vjollca je bila odgovorna za finansijsko upravljanje i ra?unovodstvo organizacije, dok je do 2015. godine vodila i administrativni tim.

Prethodno je radila kao finansijski službenik u NVO ODA (Organizacija za razvojne aktivnosti) tokom godina 2003-2006, kao i u Oxam GB – Kancelariji na Kosovu tokom godina 1999-2003.

Blerta Aliu

Blerta Aliu

Kontakt: blerta.aliu@kcsfoundation.org

Blerta Aliu ima preko 12 godina profesionalnog iskustva u oblasti komunikacija, odnosa sa javnoš?u i medijima. Karijeru je zapo?ela u dnevnom listu Koha ditore, gde je skoro pet godina radila kao novinar u bezbednosnom i politi?kom sektoru. Nastavila je svoje angažovanje u oblasti odnosa s javnoš?u u javnom sektoru, privatnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Bila je angažovana kao savetnik za medije i odnose sa javnoš?u u Ministarstvu za evropske integracije Republike Kosovo skoro dve godine, zatim je radila kao službenica za odnose sa javnoš?u i komunikacije u Demokratskom institutu Kosova/ Transparency International Kosova više od tri godine, a zatim kao savetnik za medije u Ministarstvu inostranih poslova Republike Kosovo. Istovremeno, od 2017. godine, Blerta je asistent na katedri za novinarstvo Univerziteta u Prištini. Od februara 2022.

Godine pridružila se timu KCSF-a, prvobitno kao projektni službenik, da bi nastavila svoj doprinos kao službenik za odnose sa javnoš?u i komunikacije. Završila je osnovne i master studije iz oblasti novinarstva i odnosa sa javnoš?u na Univerzitetu u Prištini. Dobitnica je više doma?ih i me?unarodnih nagrada za novinarstvo u oblasti ljudskih prava, dece i obrazovanja. Tako?e je autor i koautor mnogih analiti?kih izveštaja, kao i akademskih radova koje je objavljivala i prezentovala na me?unarodnim nau?nim konferencijama iz oblasti medija i komunikacija.

Trenutni odbor

1 2 4
Ardita Zejnullahu

Ardita Zejnullahu

Ardita Zejnullahu je izvršna direktorka Asocijacije elektronskih medija na Kosovu – AMPEK. Ona je vrhunski medijski stru?njak sa preko 14 godina velikog iskustva u celom spektru zakona o slobodi medija i komunikacijama iz regulatorne i privatne komercijalne perspektive, kao i iz perspektive javnog sektora.

Ardita je diplomirala ekonomiju i menadžment i magistrirala me?unarodno pravo na Univerzitetu u Prištini; M.Studijski istraživa?ki stepen

(Program uporednog medijskog prava i politike) sa Univerziteta u Oksfordu; LLM iz uporednog evropskog i me?unarodnog prava sa Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci i MSx iz oblasti liderstva sa Univerziteta Stanford.

Pre nego što se pridružila AMPEK-u, Ardita je radila kao finansijski menadžer za Save the Children na Kosovu i kao finansijski savetnik za NCSC/DPK Consulting; USAID sprovedbeni partner na projektu sudske administracije na Kosovu.

Bila je ?lan odbora nekoliko organizacija civilnog društva na Kosovu.

Filloreta Bytyçi

Filloreta Bytyçi

Filloreta Bytyçi se bavi pravom i magistrirala je savremene evropske studije na Univerzitetu Sussex (UK). Ima veliko iskustvo u radu na razli?itim donatorskim projektima u oblastima razvoja zajednice, civilnog društva, medija i javne uprave. Od 2004. godine, kao konsultant, podržava razvoj politike i planiranje reformi u Vladi Kosova. Trenutno je zamenica lidera tima/specijalista za razvoj politike za projekat koji finansira Sida za podršku razvoju kapaciteta u oblasti razvoja politika i koordinacije na Kosovu, pružaju?i savete i podršku osoblju Koordinacionog sekretarijata Vlade u Kancelariji premijera Kosova i resornim ministarstvima, da kontinuirano pove?avaju svoje kapacitete za razvoj i koordinaciju politika. Njeno profesionalno iskustvo u velikoj meri leži i u oblasti medija. Bila je savetnik za medijsko pravo u USAID/REX programu za razvoj nezavisnih medija o pitanjima vezanim za medijsko pravo i medijske propise. Osim toga, radila je i kao savetnica u dva lokalna medijska i novinarska udruženja. Dva puta je nominovana i imenovana od strane Skupštine za ?lana Saveta Nezavisne komisije za medije Kosova.

Tako?e je doprinela razvoju nekoliko studija: Regionalna komparativna studija OECD/SIGMA o proceni uticaja propisa (RIA), Studija izvodljivosti Swiss Intercooperation Kosova o sistemu razvoja opštinskih kapaciteta na Kosovu, Studija Sida koja prikazuje mogu?a podru?ja i pitanja za podršku javnoj upravi u Albaniji i na Kosovu 2014-2020, Sida studija Procena opcija za nastavak švedske podrške pluralisti?kom civilnom društvu u Srbiji, Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini i GIZ Dijagnosti?ki izveštaj o oblastima

koordinacije politike, strateškog planiranja, zakonodavstva, upravljanja evropskim integracijama i sprovo?enje funkcionalnih pregleda u Vladi Kosova.

Kristof Bender

Kristof Bender

Kristof Bender je zamenik predsednika ESI-ja. On vodi razli?ite ESI istraživa?ke projekte o proširenju EU i jugoisto?noj Evropi. Obrazovanje iz sociologije je stekao u Be?u i Parizu, radio je u jugoisto?noj Evropi na raznim poslovima od 1997. godine, uklju?uju?i upravljanje projektima visokog obrazovanja u Bosni za Svetsku univerzitetsku službu, kao ataše za humanitarna pitanja u Ambasadi Austrije u Beogradu, kao istraživa? za Me?unarodni centar za razvoj migracijske politike i kao konsultant za razli?ite institucije, uklju?uju?i austrijsku saveznu kancelariju, DFID i SIDA. Deo ESI tima od po?etka 2000. godine, Kristof živi u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, a trenutno se nalazi u Be?u.

Anamari Repic

Anamari Repic

Anamari RepicAnamari Repi? je dopisnica Radio televizije Kosova iz Beograda. Ve? dvadeset godina se bavi novinarstvom, komunikacijama i medijskim menadžmentom. Diplomirala je na U?iteljskom fakultetu i završila master studije novinarstva. Od 2010 – 2016, u dva mandata, bila je zamenica generalnog direktora RTK, kada je u?estvovala u osnivanju TV kanala na srpskom jeziku i razvoju programa za manjinske zajednice. Skoro deset godina radila je kao dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Prištine i potpredsednica je Odbora Saveta za štampu Kosova. Bila je stipendista programa stipendija za žene lidere u Vašingtonu. Anamari se bavi pitanjima medijske samoregulacije, ženskih prava i novinarske obuke.Armend Bekaj

Armend Bekaj

Armend Bekaj radi kao viši programski službenik u Me?unarodnom institutu za demokratiju i izbornu pomo? (International IDEA) u Štokholmu, Švedska. On je deo osnovnog tima koji objavljuje izveštaj o globalnom stanju demokratije, pružaju?i merenja i analize o demokratiji za 162 zemlje širom sveta. Armend ima više od 15 godina iskustva u me?unarodnim organizacijama i istraživa?kim institutima. Njegova stru?nost leži u dobrom upravljanju i demokratizaciji, miru i sukobima, DDR-u i sigurnosti, te politi?koj integraciji bivših boraca u tranzicionim društvima. Tokom godina radio je i sara?ivao sa OSCE-om, USAID-om, UNDP-om i nizom drugih regionalnih, me?unarodnih organizacija ili organizacija civilnog društva.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Bivši članovi odbora

1 2
1
Mimika Loshi, ?lan Odbora (2019-2022)
2
Muhamet Arifi, ?lan Upravnog odbora (2017-2018)
3
Stevo Muk, ?lan odbora (2017-2019)
4
Nita Luci, ?lan Upravnog odbora (2008-2022)
5
Goran Laziq, ?lan Upravnog odbora (2003-2014)
1 2 3
Taulant Hoxha

Taulant Hoxha

Taulant Hoxha je imenovan za Izvršnog direktora KCSF-a u septembru 2018. godine, nakon što je prethodno radio na razli?itim pozicijama u organizaciji više od 11 godina, od 2007. godine.

Taulant je vodio KCSF kroz period kontinuiranog rasta organizacije kako u pogledu kvaliteta i obima posla, tako i obima finansijskih i ljudskih resursa. Nadovezuju?i se na odli?an rad prethodnog rukovodstva Venere Hajrullahu, tokom 2019. godine Taulant je vodio tim KCSF-a u uspostavljanju programa EJA Kosovo, kao prvog mehanizma na Kosovu i u regionu gde više donatora ujedinjuje sredstva u jedinstveni program koji vodi lokalna organizacija. Tako?e, tokom ovog perioda, KCSF je dodatno unapredio transparentnost i integritet dodele grantova, pove?anjem broja instrumenata podrške, stvaranjem javnih timova spoljnih procenitelja, zapo?injanjem javnih intervjua tokom selekcije, itd. Tako?e, ovaj period je obeležio kreiranje novih programa izgradnje kapaciteta za organizacije i aktiviste civilnog društva, kao i zaštitu i dalje unapre?enje pravnog okruženja i politika za gra?ansko angažovanje i civilno društvo.

Diplomirao politi?ke nauke, Taulant je bio aktivista civilnog društva više od dve decenije, angažovan u razli?itim inicijativama i organizacijama na lokalnom i centralnom nivou. Tako?e, radio je i studijske programe u Evropskom centru za neprofitno pravo – ECNL u Budimpešti na temu statusa javne koristi, kao i na Gradskom univerzitetu Njujorka – CUNI na temu filantropije zajednice, sa akcentom na filantropiji dijaspore.

Pre nego što se pridružio KCSF-u, radio je kao konsultant za rad sa omladinom u Savetu Evrope 2002-2004, kao i prvi izvršni direktor nevladine organizacije “Emancipimi Civil Ma Ndryshe” u periodu 2006-2007. godine. Tako?e, bio je predsednik Udruženja košarkaških sudija Kosova u periodu 2008-2009.

godine, dok je tako?e bio V.D. rukovodilac Sekretarijata platforme CiviKos u periodu 2010-2011. godine. Od 2012. do 2022. godine obavljao je funkciju rukovodioca Odbora Platforme CiviKos. Objavio je na desetine studija i ?lanaka u zemlji i inostranstvu koji se odnose na civilno društvo, dok je aktivno u?estvovao i vodio mnoge inicijative za zaštitu i napredak gra?anskog prostora i civilnog društva na Kosovu i u regionu. Izme?u ostalog, bio je deo grupe stru?njaka za izradu regionalne Matrice za pra?enje životne sredine za civilno društvo, kao i deo stru?nih konsultantskih timova za izradu Vodi?a EU-a za civilno društvo u zemljama proširenja 2014-2020. godine , kao i Smernice Venecijanske komisije o slobodi udruživanja. Na Kosovu je bio aktivni deo desetina radnih grupa za izradu zakona, politika i strategija u vezi sa radom civilnog društva na Kosovu.

Od 2020. godine obavlja funkciju zam. rukovodioca Odbora Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (BCSDN).

Venera Hajrullahu

Venera Hajrullahu

Venera Hajrullahu je vodila KCSF 13 godina zaredom, u periodu najve?eg razvoja organizacije, od februara 2006. do septembra 2018. godine.

Diplomirala francuski jezik na Univerzitetu u Prištini, Venera je po?etkom 90-ih završila postdiplomske studije na Evropskom institutu Univerziteta u Ženevi u Švajcarskoj. Nakon kratkog perioda profesionalnog angažovanja u Švajcarskoj, vratila se na Kosovo i 1998-1999 bila angažovana u Posmatra?koj misiji OEBS-a na Kosovu. Samo nekoliko meseci nakon završetka rata na Kosovu u junu 1999. godine, bila je me?u klju?nim ljudima koji su pomogli u osnivanju javnog emitera, Radio Televizije Kosova (RTK). Nakon dve godine angažovanja u Kosovskoj fondaciji za otvoreno društvo (KFOS) u programima podrške javnoj administraciji i lokalnoj samoupravi, 2004. godine je najpre imenovana za zamenika direktora Jedinice za pra?enje procesa stabilizacije i pridruživanja, a odmah potom osnovala i bila je prvi rukovodilac Kancelarije za evropske integracije u Kancelariji premijera Kosova, u okviru koje je bila odgovorna za stvaranje razli?itih struktura i programa u vezi sa procesom evropskih integracija Kosova. Tako?e, bila je

predsedavaju?a Grupe stru?njaka za reformu javne uprave 2006-2007, dok je tako?e bila spoljni savetnik za evropske integracije nekoliko premijera, kao i predsednice Jahjage.

U februaru 2007. godine prihvatila je dužnost Izvršnog direktora KCSF-a, u vreme kada je organizacija bila u periodu duboke krize. Nastavljaju?i rad u osnovnoj misiji razvoja civilnog društva, Venera je dodala radu KCSF-a posebnu perspektivu evropskih integracija, kao odraz otvaranja evropske perspektive celog regiona, uklju?uju?i i Kosovo. Uz njenu izuzetnu posve?enost i tima koji je stvorila, Venera je uspela ne samo da izvu?e KCSF iz krize, ve? vrlo brzo i premaši nivo razvoja organizacije do tada. Paralelno sa produbljivanjem Škole za evropske integracije i brojnim drugim projektima vezanim za EU, pod Venerinim vo?stvom, KCSF je ponovo uspostavio svoje programe grantova za civilno društvo 2009. godine, istovremeno stvaraju?i i razvijaju?i posebne istraživa?ke jedinice. , odnosno Centar KCSF-a za izgradnju kapaciteta civilnog društva. Tokom perioda njenog rukovo?enja, KCSF je postao jedna od glavnih organizacija civilnog društva na Kosovu i u regionu, upravljaju?i fondovima za civilno društvo glavnih bilateralnih donatora, uspešno zastupaju?i brojne teme o prostoru za delovanje civilnog društva na Kosovu i prema EU institucijama u Briselu, kao i izgradnja kapaciteta stotina organizacija i aktivista civilnog društva. Pre svog odlaska iz KCSF-a u septembru 2018. godine, Venera je vodila organizaciju u njenim prvim ozbiljnim koracima ka održivosti organizacije.

Od 2018. godine, kao nezavisna stru?njakinja, angažovana je na brojnim projektima, inicijativama i publikacijama na Kosovu, u regionu i šire, u oblastima razvoja civilnog društva, izgradnje demokratskih institucija, evropskih integracija, reforme javne uprave i saradnje.

Suzana Arni

Suzana Arni

Suzana Arni je bila deo tima KCSF-a skoro 23 godine, od njegovog osnivanja 1998. do penzionisanja 2021. godine, dok je obavljala funkciju izvršnog direktora KCSF-a u periodu od marta 2004. do februara 2006. godine.

Diplomirana kao inženjer tehnologije, Suzana je bila angažovana u laboratoriji za istraživanje gra?evinskih materijala od 70-ih godina, sve do masovnog otpuštanja radnika kosovskih Albanaca 1991. godine, kada je angažovana u sektoru civilnog društva.

Godine 1998. primila je kao donaciju tri ra?unara, što je trenutak koji ?e ozna?iti osnivanje CeDeCis-a (Centar za razvoj civilnog društva), koji ?e kasnije postati KCSF. Suzi, kao što je poznata svojim brojnim kolegama i saradnicima, uklju?uje se u KCSF u razli?itim odeljenjima i ulogama, od koordinatora projekta do direktora programa, od dela glavnog tima za grantove do Izvršnog direktora.

Dok je njena uloga u razvoju KCSF-a bila sveobuhvatna tokom 23 godine angažovanja, Suzi je dala odlu?uju?i doprinos upravo u periodu 2004-2006 kada je vodila KCSF i obezbedila opstanak organizacije u jednom od njenih najtežih perioda zbog promena modela finansiranja iz EU-a, kao do tada glavnog donatora.

Lulzim Peci

Lulzim Peci

Lulëzim Peci je bio izvršni direktor KCSF-a u godinama 1999-2003, preuzimaju?i rukovodstvo organizacije u periodu neposredno nakon završetka rata na Kosovu u junu 1999. godine.

Zajedno sa Agonom Demjahom i Stivenom Sampsonom, Lulëzim je bio jedan od troje ljudi koji su 2. decembra 1999. godine registrovali organizaciju, navode?i je da zapo?ne intenzivan rad u podršci nevladinom sektoru. To je bio period kada su NVO-i postali najvažniji lokalni kanal za me?unarodnu podršku za prevazilaženje vanrednog stanja i obnovu, dok je KCSF identifikovan i podržan od strane Evropske unije kao glavna lokalna organizacija za upravljanje fondovima EU-a za civilno društvo na Kosovu. Tokom perioda njegovog rukovo?enja, uz pomo? EU-a, KCSF je stvorio razvijene mehanizme za dodelu grantova i podelio preko 2 miliona evra kroz više od 200 grantova nevladinim organizacijama na Kosovu. Tako?e, KCSF je zapo?eo prve studije i publikacije o civilnom društvu na Kosovu, osnovni program obuke za NVO-e, kao i dodelu preko 400 stipendija za u?enike i studente zajednica Roma, Aškalija i Egip?ana.

Lulzim je napustio KCSF u novembru 2003. godine, kada je vodio proces “spin-off”-a programa KCSF-a, osnivaju?i Kosovski institut za istraživanje i razvoj politike KIPRED i postao prvi izvršni direktor KIPRED-a.

Diplomirao je elektrotehniku na Univerzitetu u Prištini, Lulëzim ima zvanje MA me?unarodnih odnosa na Univerzitetu Ortega i Gaset u Španiji, kao i zvanje PHD politi?kih nauka na Univerzitetu Jugoisto?ne Evrope u Severnoj Makedoniji.

Pre angažovanja u KCSF, u godinama 1995-1998 radio je kao istraživa? u Kosovskom centru za me?unarodne studije (KCIS), ovaj centar je služio kao spoljnopoliti?ki tim u Kancelariji predsednika Kosova dr. Ibrahim Rugova. Tokom 2009-2013. godine radio je kao ambasador Kosova u Švedskoj, a tako?e je bio i ?lan Upravnog odbora Ameri?kog univerziteta na Kosovu, gostuju?i predava? u Ženevskom centru za bezbednosnu politiku GCSP, predava? na predmetu za nacionalnu i me?unarodnu bezbednost na Univerzitetu u Prizrenu, kao i predsednik Upravnog odbora Kosovske fondacije za otvoreno društvo KFOS. Objavio je više od 70 radova i ?lanaka na Kosovu, u Velikoj Britaniji, Holandiji, Gr?koj, Švajcarskoj, Austriji, Nema?koj i Singapuru.

Trenutno je izvršni direktor KIPRED-a, dok nastavlja svoj istraživa?ki angažman sa fokusom na bezbednost i spoljnu politiku, me?unacionalne odnose, kao i politi?ke partije.

Agon Demjaha

Agon Demjaha

Agon Demjaha je bio prvi izvršni direktor Centra za razvoj civilnog društva (CeDeCis) koji ?e kasnije biti poznat kao KCSF. Iako je na ovoj funkciji ostao samo oko godinu dana, vodio je CeDeCis u procesu osnivanja kao delegat Kosovske fondacije za otvoreno društvo, a zatim u prvim aktivnostima 1998. godine do kraja rata u junu 1999. godine. Tako?e, zajedno sa Lulëzim Pecijem i Stivenom Sampsonom, bio je jedan od trojice koji su registrovali organizaciju nakon oslobo?enja, 2. decembra 1999. godine, sada pod imenom Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF).

Agon ima zvanje MA u Me?unarodnim odnosima i evropskim studijama kao i PhD u politi?kim naukama. Ima više od ?etiri decenije iskustva u oblasti univerzitetskog predavanja, diplomatije i nevladinog sektora. U ovom periodu objavio je mnogo ?lanaka iz oblasti politi?kih nauka u raznim me?unarodnim ?asopisima, a tako?e je i autor razli?itih poglavlja u knjigama poznatih izdava?kih ku?a kao što su United Nations University Press, Imperial College Press i Palgrave Macmillan.

Tokom 2006-2010. godine služio je kao ambasador Severne Makedonije u Švedskoj, a tokom tog perioda je tako?e pokrivao Norvešku i Finsku kao nerezidentni ambasador. U periodu 2010-2012 . godine bio je angažovan kao savetnik ministra inostranih poslova, kao i ministra za ekonomski razvoj u Vladi Kosova.

Trenutno je angažovan kao asocirani profesor politi?kih nauka i me?unarodnih odnosa na Univerzitetu u Tetovu u Severnoj Makedoniji, dok nastavlja svoje angažovanje u oblastima etni?kih odnosa, spre?avanja i rešavanja sukoba, regionalne saradnje i diplomatije.

Trenutni donatori

Prethodni donatori

UMREŽAVANJE

KCSF je član dole navedenih mreža:

Izveštaji o reviziji

Lista dokumenata

Interni dokumenti

Lista dokumenata

1 2

Logo & Branding​

KCSF tokom godina

Prethodni projekti

Naš rad
Glavna dostignu?a
Tim
Donatori
Dokumenti
KCSF tokom godina
Projects