NORVEŠKA ŠEMA

Opšti cilj programa je podržavanje demokratskog u?eš?a i razvoj snažnog i vibrantnog civilnog društva u Albaniji i na Kosovu, podržavaju?i NVO-e

Programi i Shoqërisë Civile për Shqipëri dhe Kosovë ishte një program katër-vjeçar (2018-2022) i financuar nga Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme e përfaqësuar nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Organizatë udhëheqëse e zbatimit të programit ishte Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) me organizatë partnere Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Qëllimi i përgjithshëm i programit ishte mbështetja për një shoqëri civile demokratike dhe të zhvilluar në Shqipëri dhe Kosovë duke mbështetur OJQ që shtyjnë para procesin e anëtarësimit në BE përmes kontributit në njërën nga pesë fushat tematike si në vijim:

  1. Manjine i marginalizovane grupe;
  2. Zaštita životne sredine;
  3. Borba protiv korupcije.
  4. Cilj programa je postizanje slede?ih objektiva:
  5. Pove?anje broja NVO-ova koji doprinose u tematskih oblasti programa;

Programi synonte arritjen e objektivave në vijim:

  1. .
  2. .