Istraživanje i zagovaranje

Kroz svoje istraživačke i zagovaračke funkcije, KCSF radi sa relevantnim akterima na stvaranju i zaštiti političke i pravne osnove, i praktičnih mogućnosti za civilno društvo da radi slobodno i da se angažuje u javne procese. 

KCSF stvara znanje, pruža ekspertizu i zagovara u dizajniranju i primeni pozitivnih zakonskih odredbi u vezi sa delovanjem i učešćem civilnog društva, i mobiliše civilno društvo o važnim pitanjima relevantnim za sektor, kroz relevantna i visokokvalitetna istraživanja i publikacije, promociju najboljih međunarodnih praksi, aktivno zagovaranje politika i praćenje građanskog prostora i implementacije važećeg zakonodavstva u određenim oblastima. 

Kroz kontinuirano prikupljanje, obradu i analizu relevantnih dokaza i podataka, KCSF proizvodi periodično svoje glavne studije o Indeksu kosovskog civilnog društva i Matrice za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, redovno prati sprovođenje politike u ključnim oblastima kao što su javne konsultacije i javno finansiranje nevladinih organizacija, priprema konkretne analize i predloge politika u oblastima kao što su sloboda udruživanja, učešće civilnog društva u procesu evropskih integracija, Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma (BPN-FT) – uključujući finansijske usluge za civilno društvo, Filantropiju i oporezivanje za donatore civilnog društva, Ekonomska delatnost i oporezivanje NVO-a, Finansijsko izveštavanje za NVO-e, Javni prostori, Volontiranje itd. 

Istraživanje KCSF-a služi kao osnova za proaktivno zagovaranje u ključnim temama kroz postavljanje dnevnog reda i reakciju na političke inicijative, preduzimanjem namernih i strateških radnji radi uticanja i oblikovanja tema i pitanja koja treba da budu istaknuta kako u javnom diskursu tako i u vladinoj agendi. Ovo se postiže direktnim doprinosom u radnim grupama i drugim formalnim strukturama procesa kreiranja politika, javnim događajima, pisanim komentarima na predloge politika javnih institucija, kampanjama zagovaranja, kao i drugim oblicima javnog zagovaranja. 

Istraživanje i zastupanje KCSF-a je izgrađeno oko participativnog pristupa aktivnim uključivanjem civilnog društva i drugih aktera tokom istraživanja i mobilizacije širih grupa aktera civilnog društva tokom zastupanja.

Publikacije

Teme zagovaranja

Istraživanje i zagovaranje
Najnovije
Publikacije
Teme zagovaranja