Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo. Kroz programe KCSF-a podržavaju se aktivnosti i intervencije koje se bave upravo podizanjem svesti društva o mentalnom zdravlju i unapre?enjem usluga mentalnog zdravlja u zemlji.

Me?u našim primaocima grantova iz programa regrantiranja imamo Centar za informisanje i socijalno unapre?enje (QIPS), koji je podržan kroz nekoliko šema u svom radu za pružanje i unapre?enje usluga mentalnog zdravlja za gra?ane Kosova i borbu protiv stigme prema mentalnom zdravlju.

Trenutno, kroz mali grant za projekat, QIPS organizuje javne rasprave u svim opštinama na Kosovu, obezbe?uju?i da proces izrade Zakona o mentalnom zdravlju bude sveobuhvatniji i da odražava potrebe gra?ana.

Izme?u ostalih aktivnosti, QIPS kroz “Liniju života” kontinuirano nudi telefonsku uslugu za prevenciju samoubistava, jedinu uslugu ove prirode u zemlji.

Ovaj grant je podržan kroz Rrogram KCSF-a, EJA Kosovo, koji je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Švedske.

-QIPS
Programi Eja Kosovë