Pored tradicionalne organizacije Parade ponosa, CSGD, kroz institucionalni grant kontinuirano zagovara za unapre?enje zakonskog okvira u vezi sa pravima LGBTIQ+ osoba i unapre?enje sprovo?enja ovih zakona na lokalnom i nacionalnom nivou. CSGD je tako?e podigao kapacitete ?lanova zajednice, razvio mnoge kulturne aktivnosti i pružio oko 400 psiholoških sesija i besplatnu pravnu pomo? LGBTQI+ osobama. CSGD radi non-stop na senzibilizaciji kosovskog društva u vezi sa diskriminacijom, strahom i homofobi?nim napadima koje trpe LGBTIQ+ osobe, angažuju?i se na taj na?in u stvaranju otvorenijeg i progresivnijeg društva.

EJA Kosovo je Program KCSF-a podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Švedske.

-CSGD
Programi Eja Kosovë