Kao novinarka oduvek sam sebe doživljavala kao ?lana civilnog društva – obe profesije teže slobodnom društvu, u kojem bi svi gra?ani uživali demokratske vrednosti i imali priliku da se bore za svoja prava uz podizanje glasa. Obe profesije su psi ?uvari. A mi imamo obavezu da delujemo na bolje. KCSF mi se obratio da se pridružim njihovom Odboru za grantove i nagrade u okviru šeme promocije demokratskog društva kao novinar koji je posebno pripadnik srpske zajednice i koga šira javnost poznaje kao profesionalca. Bila mi je ?ast re?i da. Odbor za grantove i nagrade funkcioniše kao telo, gotovo doslovno. Sastoji se od razli?itih delova – u našem slu?aju pet ljudi – gde svako ima svoju ulogu i mišljenje, ali ideja je da se nadopunjujemo i da možemo raditi u jedinstvu. To je smerna lekcija o tome koliko dragoceno može biti slušanje drugih perspektiva i mišljenja. Biti deo tima koji ima odgovornost da identifikuje one koji bi tada bili odgovorni za demokratske promene je ?ast. To vidim kao specifi?nu, ali suštinsku ulogu ne samo kao novinar i profesionalac ve? i kao gra?anin, koji želi da vidi bolje dane za ovo krhko i perspektivno društvo.

-Anamari Repic
Bivša zamenica generalnog direktora RTK i sadašnja dopisnica RTK iz Beograda ?lanica odbora KCSF-a od 2019