Kosovska fondacija civilnog društva bila je jedan od naših glavnih pobornika na ovom putu, po?evši od 2012. Zahvaljuju?i KCSF-u, uspeli smo da uspostavimo Školu novinarske etike, kao osnovu za stvaranje grupe profesionalnih novinara na Kosovu. Široko poštovana od svih medija na Kosovu, ova škola se sada nametnula kao osnovna potreba za mlade novinare i studente novinarstva. Osim Škole, ve? nekoliko godina koristimo i institucionalne grantove, koji su bili instrumentalni u našoj internoj konsolidaciji i održivosti, kao i u ja?anju naših kapaciteta za pružanje usluga medijskoj zajednici. KCSF nikada nije bio samo naš donator, ve? i mentor. Njihova podrška je prilago?ena našim potrebama. Nau?ili smo kako da napišemo realne predloge projekata koji bi bili održivi za finansiranje, kao i kako ih najbolje sprovesti da bismo ostvarili naše ciljeve. Sada imamo jake kapacitete za upravljanje i izveštavanje, bolji smo u prikupljanju sredstava i imamo srednjoro?nu strategiju.

-Nehat Islami
Bivši izvršni direktor Saveta za štampu Kosova