“EdGuard”, kroz srednji grant za projekat, zalaže se za osnovna prava u?enika sa ošte?enim vidom podržavaju?i inkluzivniji pristup formalnom obrazovanju. Intervencija ove organizacije je strukturirana tako da se pove?aju kapaciteti strana uklju?enih u obrazovanje u?enika sa ošte?enim vidom i da se podigne svest zajednice o spre?avanju kršenja prava ove dece.

 

Ovaj grant je podržan kroz Program KCSF-a, EJA Kosovo, koji je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Švedske.

-EdGuard
Programi Eja Kosovë