“Koalicija NVO-a za zaštitu dece – KOMF”, kroz institucionalni grant, je angažovano na poboljšanju stanja dece i njihovih prava na Kosovu, posebno na poboljšanju stanja dece i porodica kojima su potrebne socijalne usluge. KOMF je kroz intenzivno zagovaranje uspeo odgoditi finalizaciju novog Zakona o socijalnim i porodi?nim uslugama, za koji se o?ekuje da bude prosle?en za usvajanje. Isto tako, KOMF je održao niz radionica u vezi sa socijalnim uslugama i zaštiti dece sa profesionalcima koji rade u relevantnoj oblasti. Preko 400 profesionalaca koji rade u zaštiti dece na centralnom, lokalnom i nevladinom nivou imalo je koristi od serije radionica o sprovo?enju Zakona o zaštiti dece, a preko 200 profesionalaca koji rade u zaštiti dece koristilo je niz radionica o planiranju, pra?enju, budžetiranje i ugovaranju socijalnih usluga, u cilju pružanja kvalitetnih socijalnih usluga.

Ovaj grant je podržan kroz Rrogram KCSF-a, EJA Kosovo, koji je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Švedske.

-KOMF
Programi Eja Kosovë