Udruženje Down Syndrome Kosova (DSK), kroz grant za organizacioni razvoj, izradilo je modul za izgradnju kapaciteta i uklju?ivanje zajednice osoba sa Daunovim sindromom i ?lanova njihovih porodica u procese zastupanja, kao i ja?anje organizacionih kapaciteta kroz izradu nacrta uredbi i internih politika, kao i kreiranjem dokumenata za decentralizaciju svojih lokalnih centara.

Ovaj grant je podržan kroz Rrogram KCSF-a, EJA Kosovo, koji je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Švedske.

-Down Syndrome Kosova
Programi Eja Kosovë