Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

THIRRJE PËR PROPOZIME - MONITORIMI I PROCESIT TË KONSULTIMIT PUBLIK NË NIVEL QEVERITAR

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile fton OJQ-të e angazhuara në politikë-bërje në nivel qeveritar që të aplikojnë me propozimet e tyre për të monitoruar konsultimin publik gjatë hartimit të dokumenteve prioritare të Qeverisë gjatë vitit 2018.

Nga 1 janari 2017, Rregullorja për Standardet Minimale për procesin e konsultimit publik obligon Qeverinë që të ndërmarrë një varg hapash konkretë për të konsultuar shoqërinë civile dhe publikun e gjerë sa herë që harton politika, ligje, strategji apo akte nënligjore. Për më tepër, obligimi për konsultim publik shtrihet nga Kushtetuta e Kosovës deri te Rregullorja e Punës së Qeverisë. Nëpërmjet një metodologjie të detajuar të monitorimit, të zhvilluar nga KCSF, organizatat e kontraktuara do të monitorojnë zbatimin e cilësisë së konsultimit publik gjatë vitit 2018, bazuar në standardet minimale dhe përtej tyre.

Afati i fundit për aplikim është më 27 nëntor 2017 (e Hënë).

Të gjitha informatat dhe dokumentet e nevojshme për aplikim mund të shkarkohen më poshtë.

Për të gjitha organizatat e interesuara do të organizohet një sesion informues më 10 nëntor 2017 në ora 10:00, në zyrat e KCSF-së, rruga “Fazli Greiçevci” nr. 55, Prishtinë.

Çfarëdo pyetje lidhur me përgatitjen e aplikacioneve apo mënyrën e aplikimit mund të dërgohet me e-mail në hulumtimi@kcsfoundation.org

Ky aktivitet përkrahet nga Sida.
 

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cilat janë obligimet e organizatave me Status për Përfitim Publik në Kosovë?më shumë