KCSF

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile

Për më shumë se 25 vjet KCSF, punon në vazhdimësi për krijimin e një shoqërie pjesëmarrëse dhe demokratike në Kosovë, duke e fuqizuar shoqërinë civile që të bëhet aktor aktiv në jetën publike të Kosovës.

Të fundit

750 Grantetë ndara 1,200 Trajnime të mbajtura 50 Hulumtimedhe analiza 1,000,000 Qytetarë të ndikuar 30,000,000 Fondetë ndara 2,000 Organizata të mbështetura 100 Politika&Ligjetë ndikuara 50 Projekte të zbatuara
750 Grante 1,200 Trajnime 50 Hulumtimedhe analiza 1,000,000 Qytetarë 30,000,000 Fonde të ndara 2,000 Organizata 100 Ligje 50 Projekte

Projektet aktuale

Grant bazë në përkrahje të Kornizës Strategjikë të KCSF-së për angazhim kuptimplotë të shoqërisë civile në Kosovë.
Program i granteve për përkrahje të avokimit pjesëmarrës të shoqërisë civile në të mirë të grupeve të qytetarëve me të cilët punojnë.
Program për fuqizim të komuniteteve, besimit ndër-sektoral dhe mobilizimit të burimeve të shoqërisë civile.
Program i zhvillimit të kapaciteteve të shoqërisë civile në Kosovë.

Funksionet

Mobilizim dhe ofrim i përkrahjes së përshtatshme financiare për nismat e shoqërisë civile.
Ofrim i programeve themelore dhe të avancuara të ngritjes së kapaciteteve për dhe rreth shoqërisë civile.
Prodhim i dijes dhe të dhënave relevante rreth shoqërisë civile, si dhe mbrojtje dhe zgjerim i hapësirës qytetare.
Ballina
Të fundit
KCSF në numra
Projektet
Funksionet
Statistikat e përgjithshme
Grantet
Explore Social Media