Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Desku i Informacionit

Për t’i shërbyer qëllimit të krijimit të një hapësire që do të jetë në funksion të drejtpërdrejtë të zhvillimit të mëtejmë të sektorit të shoqërisë civile përmes promovimit, mbledhjes, strukturimit dhe shpërndarjes së informatave për zhvillimet e fundit të sektorit, në kuadër të Qendrës së KCSF-së ekziston edhe Desku i informacionit.

 

Desku i informacionit i përgjigjet ҫdo kërkese për informacion rreth aktiviteteve të KCSF-së dhe sektorit të shoqërisë civile në përgjithësi, si dhe pranon kërkesat e OshC-ve për trajnime, përkrahje dhe mentorim. Desku është në komunikim të drejtpërdrejtë me palët e jashmte përmes takimeve, sesioneve informuese, emailit (office@kcsfoundation.org) dhe telefonit (038 248 643/ 038 248 636).

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Kush është organi përgjegjës për zbatimin e Ligjit për Liri të Asociimit në OJQ?më shumë