Oglas za slobodna radna mesta

Program za angažovanje gra?ana (CEA)

Program za angažovanje gra?ana (CEA) je petogodišnji program Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF) koji finansira Agencija Sjedinjenih Država za me?unarodni razvoj (USAID). Program ?e podržati brojne aktivnosti usmerene na poboljšanje odnosa civilnog društva sa gra?anima, saradnju unutar sektora i sa drugim sektorima, kao i diversifikaciju resursa civilnog društva izvan stranih donatorskih sredstava kako bi se oja?alo u?eš?e u donošenju odluka, transparentnost i odgovornost javnih institucija i OCD prema javnosti.