Drugi sastanak Neformalnog foruma filantropije

U?esnici neformalnog filantropskog foruma pozivaju na saradnju i partnerstvo me?u sektorima kako bi se izgradio održivi filantropski ekosistem na Kosovu.

Drugi sastanak neformalnog foruma filantropije pod nazivom „Filantropija na Kosovu – put napred“, rezultirao je plodnom diskusijom o razumevanju i praksi filantropije na Kosovu, unutrašnjim motivima za davanje, kao i ulogama klju?nih aktera u doma?em filantropskom ekosistemu, prevashodno vlada, preduze?a, civilno društvo i dijaspora, u stvaranju povoljnog okruženja za unapre?enje filantropije u zemlji.

Kako Forum bude napredovao, diskutova?e se o specifi?nim temama uklju?uju?i glavne pravne barijere kao i mogu?nosti za razvoj filantropskog ekosistema i poboljšanje pristupa bankarskim uslugama putem finansijske tehnologije (fintech) u svrhe davanja.

Forum je deo aktivnosti angažovanja gra?ana, koju sprovodi KCSF u partnerstvu sa USAID-om na Kosovu.