Suzana Arni je bila deo tima KCSF-a skoro 23 godine, od njegovog osnivanja 1998. do penzionisanja 2021. godine, dok je obavljala funkciju izvršnog direktora KCSF-a u periodu od marta 2004. do februara 2006. godine.

Diplomirana kao inženjer tehnologije, Suzana je bila angažovana u laboratoriji za istraživanje gra?evinskih materijala od 70-ih godina, sve do masovnog otpuštanja radnika kosovskih Albanaca 1991. godine, kada je angažovana u sektoru civilnog društva.

Godine 1998. primila je kao donaciju tri ra?unara, što je trenutak koji ?e ozna?iti osnivanje CeDeCis-a (Centar za razvoj civilnog društva), koji ?e kasnije postati KCSF. Suzi, kao što je poznata svojim brojnim kolegama i saradnicima, uklju?uje se u KCSF u razli?itim odeljenjima i ulogama, od koordinatora projekta do direktora programa, od dela glavnog tima za grantove do Izvršnog direktora.

Dok je njena uloga u razvoju KCSF-a bila sveobuhvatna tokom 23 godine angažovanja, Suzi je dala odlu?uju?i doprinos upravo u periodu 2004-2006 kada je vodila KCSF i obezbedila opstanak organizacije u jednom od njenih najtežih perioda zbog promena modela finansiranja iz EU-a, kao do tada glavnog donatora.