Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK), përmes grantit për zhvillim organizativ, ka bërë hartimin e modulit për ngritjen e kapaciteteve dhe përfshirjen e komunitetit të personave me sindromë Down dhe familjarëve të tyre në proceset e avokimit si dhe ka forcuar kapacitetet organizative duke hartuar draft rregulloret dhe politikat e brendshme si dhe duke krijuar dokumentet për decentralizimin e qendrave të veta lokale.

Ky grant përkrahet përmes Programit të KCSF-së, EJA Kosovë, i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.

-Down Syndrome Kosova
Programi Eja Kosovë