Programi i granteve të Norvegjisë për shoqëri civile në Kosovë dhe Shqipëri

PROGRAMI I SHOQËRISË CIVILE PËR SHQIPËRINË DHE KOSOVËN

Programi i Shoqërisë Civile për Shqipëri dhe Kosovë ishte një program katër-vjeçar (2018-2022) i financuar nga Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme e përfaqësuar nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Organizatë udhëheqëse e zbatimit të programit ishte Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) me organizatë partnere Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Qëllimi i përgjithshëm i programit ishte mbështetja për një shoqëri civile demokratike dhe të zhvilluar në Shqipëri dhe Kosovë duke mbështetur OJQ që shtyjnë para procesin e anëtarësimit në BE përmes kontributit në njërën nga pesë fushat tematike si në vijim:

  1. Mosdiskriminimi dhe barazia gjinore;
  2. Mediet e pavarura;
  3. Pakicat dhe grupet e margjinalizuara;
  4. Mbrojtja e mjedisit;
  5. Lufta kundër korrupsionit.

Programi synonte arritjen e objektivave në vijim:

  1. Rritja e numrit të OJQ-ve që kontribuojnë në fushat tematike të programit;
  2. Zhvillimi i kapaciteteve të OJQ-ve ashtu që të përforcohet edhe kontributi i tyre në fushat tematike dhe anëtarësim në BE.