NORWAY SCHEME

The overall goal of the programme is to support the democratic participation and development of a strong and vibrant civil society in Albania and Kosovo, by supporting NGOs that advance the EU accession process through contribution to one of the following five thematic areas:

Programi i Shoqërisë Civile për Shqipëri dhe Kosovë ishte një program katër-vjeçar (2018-2022) i financuar nga Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme e përfaqësuar nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Organizatë udhëheqëse e zbatimit të programit ishte Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) me organizatë partnere Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Qëllimi i përgjithshëm i programit ishte mbështetja për një shoqëri civile demokratike dhe të zhvilluar në Shqipëri dhe Kosovë duke mbështetur OJQ që shtyjnë para procesin e anëtarësimit në BE përmes kontributit në njërën nga pesë fushat tematike si në vijim:

  1. Environment protection
  2. Anti-corruption
  3. The programme aims to achieve the following objectives:
  4. Increase the number of NGOs that contribute to thematic areas of the programme;
  5. Increase the capacities of NGOs so their contribution to the thematic areas and EU accession criteria is enhanced.

Programi synonte arritjen e objektivave në vijim:

  1. .
  2. .