Baziran u Bratislavi, Slova?ka, Besim Nebiu trenutno drži poziciju direktora za Centralnu i Isto?nu Evropu/Zajednicu nezavisnih država u Habitat for Humanity International – globalnoj neprofitnoj organizaciji za stanovanje i skloništa sa sedištem u SAD-u.

Besim ima više od 20 godina iskustva u upravljanju me?unarodnim razvojnim programima, zagovaranju medijskih i novinarskih prava i programima skloništa i stanovanja u jugoisto?noj Evropi, centralnoj i isto?noj Evropi i centralnoj Aziji. Besim ima veliko iskustvo u upravljanju i pružanju podrške terenskim kacelarijama, dobar je poznavalac me?unarodnih razvojnih aktera i politika na Zapadnom Balkanu. Poseduje snažne veštine upravljanja projektnim ciklusom i iskustvo u upravljanju programima zasnovanim na rezultatima sa razvojnim programima koje podržavaju strane donatorske agencije. Rukovodio je višegodišnjim programima USAID-a i EU za više zemalja i bio je konsultant za USAID, SDC, EU, UN i druge velike me?unarodne organizacije.

Njegovo razumevanje uloge civilnog društva u procesu demokratizacije u regionu dopunjeno je dubljim poznavanjem društveno-politi?kog konteksta na Kosovu. Budu?i da je bio uklju?en u civilno društvo, kako profesionalno kao trener i menadžer, tako i individualno kao aktivista, Besim ima dobro razumevanje i iskustvo u gra?anskom aktivizmu, participativnom kreiranju politike, izgradnji konstituenata, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ranjivim grupama. Po?evši kao administrator malih grantova u NVO 90-ih godina, ima preko 20 godina me?unarodnog iskustva u evaluaciji predloga grantova, eksternim evaluacijama i procenama uticaja velikih programa razvoja civilnog društva.