I vendosur në Bratislavë, Sllovaki, Besim Nebiu aktualisht mban pozicionin e Drejtorit për Evropën Qendrore dhe Lindore/Commonwealth-i i Shteteve të Pavarura në Habitat for Humanity International – një organizatë jofitimprurëse globale për banim dhe strehim me qendër në SHBA.

Besimi ka më shumë se 20 vjet përvojë në menaxhimin e programeve të zhvillimit ndërkombëtar, avokimit të të drejtave të medias dhe gazetarisë dhe programeve të strehimit dhe banimit në Evropën Juglindore, Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore. Besimi ka përvojë të madhe në menaxhimin dhe mbështetjen e zyrave në terren, njohuri të mira të aktorëve dhe politikave ndërkombëtare të zhvillimit në Ballkanin Perëndimor. Ai ka një përvojë të fortë të menaxhimit të ciklit të projektit dhe të bazuar në rezultate në menaxhimin e programeve me programe zhvillimore të mbështetura nga agjenci të huaja donatore. Ai ka menaxhuar programe shumëvjeçare të USAID-it dhe BE-së në shumë vende dhe ka vepruar si konsulent për USAID, SDC, BE, OKB dhe organizata të tjera të mëdha ndërkombëtare.

Të kuptuarit e tij për rolin e shoqërisë civile në procesin e demokratizimit në rajon plotësohet me njohuri të thella të kontekstit socio-politik në Kosovë. Duke qenë i përfshirë në shoqërinë civile, si në aspektin profesional si trajner, mentor dhe menaxher, ashtu edhe individualisht si aktivist, Besimi ka njohuri dhe përvojë të mirë me aktivizmin qytetar, politikëbërjen me pjesëmarrje, ndërtimin e zonave elektorale, barazinë gjinore dhe mbështetjen për komunitetet minoritare dhe grupet e cenueshme. Pasi ka filluar si një OJQ administrator i granteve të vogla në vitet ’90, ai ka mbi 20 vjet përvojë ndërkombëtare në vlerësimin e propozimeve për grante, vlerësime të jashtme dhe vlerësime të ndikimit të programeve të mëdha të zhvillimit të shoqërisë civile.