Kontakt: ahmet.rushiti@kcsfoundation.org

Ahmet Rushiti ima više od 16 godina iskustva u radu u me?unarodnim i lokalnim organizacijama koje promovišu sveobuhvatnost i gra?ansko u?eš?e. Upravljanje projektima, u?eš?e u mobilizaciji zajednice, zagovaranje, izgradnja kapaciteta za OCD-ove i kreiranje politike su neke od njegovih glavnih oblasti stru?nosti. Ahmet je tako?e stekao veliko iskustvo i znanje o lokalnom kontekstu rade?i sa politi?kim partijama, omladinom, lokalnim i nacionalnim vlastima. Bio je uklju?en u nadgledanje i posmatranje izbora, pra?enje rada Skupštine Kosova i rad sa zajednicama i izbornim zonama u lokalnim i ruralnim zonama. Pored toga, koautor je studija o ponašanju bira?a, opštinskoj transparentnosti i uklju?ivanju zajednice.