Kontakt: ahmet.rushiti@kcsfoundation.org

Ahmet Rushiti ka më shumë se 16 vjet përvojë pune në organizata ndërkombëtare dhe vendore që promovojnë gjithëpërfshirjen dhe pjesëmarrjen qytetare. Menaxhimi i projektit, përfshirja në mobilizimin e komunitetit, avokimi, ngritja e kapaciteteve për OSHC-të dhe krijimi i politikave janë disa nga fushat kryesore të ekspertizës së tij. Ahmeti gjithashtu ka fituar përvojë dhe njohuri të mëdha për kontekstin lokal duke punuar me partitë politike, rininë, autoritetet lokale dhe kombëtare. Ai ka qenë i përfshirë në monitorimin dhe vëzhgimin e zgjedhjeve, monitorimin e punës së Kuvendit të Kosovës dhe punën me komunitetet dhe zonat zgjedhore në zonat lokale dhe rurale. Përveç kësaj, ai është bashkëautor i disa studimeve mbi sjelljen e votuesve, transparencën komunale dhe përfshirjen e komunitetit.