1. U kontekstu poziva, možemo li predvideti otvaranje veb stranice za objavljivanje svih finansijskih izveštaja i drugih aktivnosti? Prema postoje?oj strategiji, da li se kao aktivnost može predvideti izrada strategije za zagovaranje?

Može se predstaviti ako su ove aktivnosti u skladu sa strategijom organizacije, ako doprinose postizanju strateških ciljeva ili vam nude priliku da kao organizacija imate bolju zastupljenost i doprinesete pove?anju nivoa transparentnosti.

2. Mogu li da se prijave ogranci organizacija?

Organizacije podnosioci prijava moraju da ispune sve uslove i kriterijume navedene u pozivu za podnošenje prijava.

3. Što se ti?e administrativnih dokumenata, treba li ih podneti u vreme podnošenja prijave zajedno sa drugim dokumentima za prijavu, kao što su npr. interni finansijski propisi, HR itd?

Osim obaveznih dokumenata koji su predstavljeni u uputstvima za prijavljivanje, nije potrebno slati druge dokumente.

4. Da li je prihvatljivo ako je sadržaj prijave/projekta na engleskom jeziku?

Da, prijave se mogu podneti na jednom od tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom. Obrasci su objavljeni na veb stranici KCSF-a.

5. Da li treba da bude potpisan spisak ?lanova organizacije u trenutku podnošenja prijave sa drugim dokumentima?

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni prema zahtevima u delu obaveznih dokumenata, uklju?uju?i i to da li treba da budu potpisani ili ne.

6. Da li možemo da pomeramo margine i intervenišemo u obrascu prijave zbog prostora za pisanje?

Ne, ne možete intervenisati u objavljenom formatu.

7. U obrascu budžeta, u delu gde treba predstaviti troškove programa i komponente, kako je zamišljeno da oni budu predstavljeni?

U budžetu treba predstaviti sve aktivnosti organizacije u zavisnosti od organizacije i projekata/programa koje imate.

8. Da li nam je dozvoljeno da predvi?amo dodatne aktivnosti pored onih koji su planirani u strategiji koju ve? sprovodimo?

Predložene aktivnosti treba da budu u skladu sa strategijom organizacije, bez obzira da li se sprovode ili ne.

9. Da li je dozvoljeno prijavljivanje organizacije ako je registrovana u Prištini, ali ima ?lanstvo na nivou Kosova u raznim gradovima? Dakle, u pitanju je organizacija koja radi na nacionalnom nivou.

Program EJA Kosovo podržava organizacije koje deluju i na lokalnom i na centralnom nivou.

10. Šta zna?i uklju?ivanje gra?ana ako je ciljna grupa organizacije ili grupa sa kojom organizacija radi zasebna zajednica, na primer slepe osobe?

Bez obzira kojoj kategoriji pripada, o?ekuje se da uklju?ivanje ciljne grupe bude sistematsko i namerno tokom celog rada organizacije. Za više detalja pogledajte uputstva za podnosioce prijava: uklju?ivanje gra?ana.

11. Koliki je procenat budžeta koji služi za administrativne troškove ili troškove osoblja?

Osim za kategoriju organizacionog razvoja za koju je postavljeno ograni?enje od 15%, za ostale kategorije ne postoji ograni?enje.

12. Da li je u okviru ovog granta predvi?ena izrada nove strategije ako je trenutna strategija na isteku?

Prema pozivu za institucionalne grantove, organizacija mora da ima strateški dokument organizacije koji pokriva ceo ili ve?i deo perioda granta.