Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom

Kako bi podržala implementaciju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom (GSCCS) i pove?ala u?eš?e OCD u procesu implementacije, CEA je preko svog partnera CiviKos podržala osnivanje tematskih grupa civilnog društva koje ?e identifikovati glavne izazove i nedostatke u sprovo?enju Strategije i ukupnog pravnog okvira koji se odnosi na podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva.

Pored toga, preko CEA partnera CiviKos-a bi?e uspostavljeni formalni i redovni kanali komunikacije sa generalnim sekretarima preko kojih ?e CiviKos direktno zastupati pitanja u vezi sa implementacijom GSCCS-a. Štaviše, da bi osigurao inkluzivnost i ve?e u?eš?e OCD, CiviKos ?e organizovati redovne sastanke i radionice sa OCD širom Kosova sa ciljem da ih informiše o mogu?nostima u?eš?a i pra?enja Strategije, kao i da na jednostavan na?in prevede kako Strategija odgovara na njihov svakodnevni rad i kako mogu da u?estvuju u njegovom sprovo?enju.

Na kraju, CiviKos ?e služiti kao nadzornik GSCCS-a tako što ?e redovno pratiti proces implementacije i pružati javne izveštaje sa nalazima o napretku implementacije GSCCS-a, kao i preporuke o tome kako se implementacija može poboljšati.