Pravno i regulatorno okruženje o filantropiji

Kosovski pravni okvir o individualnoj i korporativnoj filantropiji ostaje prepreka u daljem razvoju i podsticanju datog ekosistema. Vlada i civilno društvo su prepoznali zna?aj podsticajnog okruženja za filantropiju u odnosu na razvoj civilnog društva, uopšte, a posebno u podršci inicijativama zajednice i pitanjima javnog dobra.

Nadovezuju?i se na postoje?e studije o filantropiji sprovedene na Kosovu, KCSF i Evropski centar za neprofitni zakon (ECNL) ?e pokrenuti procenu pravnog i regulatornog okruženja u vezi sa filantropijom na Kosovu. Ovo ima za cilj da proizvede sveobuhvatnu i višeslojnu analizu klju?nih uskih grla koja ometaju razvoj filantropije na Kosovu i sposobnosti – uglavnom civilnog društva – da iznese argumente o ukupnoj vrednosti i uticaju razvoja filantropije na Kosovu. Izveštaj o analizi posluži?e kao osnova za pokretanje dijaloga politike koji promoviše kulturu individualnog i korporativnog davanja za ciljeve javnog dobra.