“Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF” , përmes grantit institucional, është angazhuar në përmirësimin e gjendjes së fëmijëve dhe të drejtave të tyre në Kosovë, e posaçërisht në përmirësimin e gjendjes së fëmijëve dhe familjeve në nevojë për shërbime sociale. KOMF përmes avokimit intensiv ka arritur që të shtyjë finalizimin e Ligjit të ri për Shërbime Sociale dhe Familjare që pritet të procedohet për miratim. Po ashtu KOMF ka mbajtur seri të punëtorive lidhur me shërbimet sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve me profesionistë që punojnë në fushën përkatëse. Mbi 400 profesionistë që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në nivel qendror, lokal dhe jo qeveritar, kanë përfituar nga seria e punëtorive për zbatim të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës kurse mbi 200 profesionistë që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve kanë përfituar nga seria e punëtorive mbi planifikimin, monitorimin, buxhetimin dhe kontraktimin e shërbimeve sociale, në mënyrë që të ofrojnë shërbime sociale cilësore.

Ky grant përkrahet përmes Programit të KCSF-së, EJA Kosovë, i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.

-KOMF
Programi Eja Kosovë