“EdGuard”, përmes grantit të mesëm për projekt, është duke avokuar për të drejtat themelore të nxënësve me shikim të dobësuar duke mbështetur një qasje më gjithëpërfshirëse në edukimin formal. Intervenimi i kësaj organizate është i strukturuar në ngritje të kapaciteteve të palëve të përfshira në edukimin e nxënësve me shikim të dobësuar dhe ngritje të vetëdijes së komunitetit për të parandaluar shkeljen e të drejtave të këtyre fëmijëve.

Ky grant përkrahet përmes Programit të KCSF-së, EJA Kosovë, i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.

-EdGuard
Programi Eja Kosovë