Hitni grantovi

Angažovanje za zajedni?ku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

Usredsre?uju?i angažman i u?eš?e gra?ana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri ?emu: (a)  civilno društvo koristi i prema potrebi zahteva priliku u?eš?a u kreiranju javne politike i (b)  organizacije civilnog društva su oja?ale veze sa svojim ?lanovima i gra?anima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnost.

HITNI GRANTOVI

Hitni grantovi nude priliku za brze i pravovremene intervencije civilnog društva kako bi se odgovorilo na identifikovana pitanja koja doprinose ciljevima EJA Kosovo. Omogu?avaju raznim akterima da identifikuju mogu?nosti za doprinos i brzu reakciju za koje nema dovoljno vremena za prijavljivanje i reakciju putem drugih instrumenata i redovnih poziva poput grantova za projekte.

Da bi se kvalifikovali za podršku, podnosioci aplikacija moraju opravdati potrebu za brzom reakcijom i na koje na?ine bi intervencija bila ugrožena ako ne do?e do neposredne reakcije.

KO MOŽE APLICIRATI?

  • Pojedinci
  • Neregistrovane inicijative
  • Doma?e nevladine organizacije (NVO) registrovane na Kosovu.

VREMENSKI OKVIR I BUDŽET

Organizacije imaju pravo da se prijave za finansiranje na period od maksimum 12 meseci. Maksimalan budžet koji se traži za finansiranje iz ovog poziva za jedan grant ne bi trebalo da pre?e 3.000 EUR.

APLIKACIJA

Apliciranje za ove grantove prešlo je sa podnošenja aplikacija putem imejla na onlajn sistem za apliciranje.

Aplikanti trebaju dati svoje informacije, razraditi ideju i dostaviti potrebnu dokumentaciju putem ovog sistema za apliciranje.

*U videu koji možete prona?i na ovom linku možete pogledati uputstva za registraciju i koriš?enje sistema za apliciranje: https://bit.ly/3PbAXIC. U slu?aju da nai?ete na poteško?e ili vam treba dodatna pojašnjenja oko ovog sistema, slobodno nas kontaktirajte putem imejla ili telefona.

Aplikacije za hitne grantove mogu se podneti u bilo koje vreme i nema roka za prijavljivanje.

Pitanja koja se odnose na pripremanje aplikacije ili detalje o prijavljivanju za grant treba poslati preko e-maila na ejainfo@kcsfoundation.org.