Grantovi za Organizacioni Razvoj

EJA Kosovo (ang. Engagement for Joint Action – Angažovanje za zajedni?ku akciju) je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju. 

Stavljaju?i u prvi plan pre svega angažman i u?eš?e gra?ana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja: (a) civilno društvo koristi i prema potrebi zahteva priliku u?eš?a u kreiranju javne politike/novi prostori za u?eš?e gra?ana u kreiranju pitanja od javnog interesa (b) organizacije civilnog društva su oja?ale veze sa svojim ?lanovima i gra?anima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnosti.

Grantovi za Organizacioni Razvoj imaju za cilj da podrže a) NVO koje su dobro organizovane, imaju jasnu viziju i sistematski rade na sprovo?enju svoje strategije i b) druge NVO koje još nisu na tom nivou, ali imaju jasan pravac svog razvoja, uklju?uju?i program ciljeve i grupe gra?ana koje predstavljaju ili kojima svojim radom ciljaju. Pružaju?i specifi?nu podršku organizacionom razvoju, ciljne organizacije ?e imati pristup sredstvima posebno namenjenim razvoju organizacije.

Konkretno, ovi grantovi imaju za cilj da podrže izgradnju kapaciteta osoblja, razvoj i implementaciju internih sistema i procedura, razvoj internih politika i dokumenata, upotrebu softvera i opreme ili metodologija i specifi?ne pristupe radu. Sli?no drugim instrumentima EJA Kosovo, ovi grantovi omogu?avaju organizacijama da se tako?e kontinuirano i sistematski bave uklju?ivanjem gra?ana u svoj rad i poboljšaju prakse unutrašnjeg upravljanja.

KO MOŽE APLICIRATI?

Lokalne nevladine organizacije (NVO) registrovane na Kosovu koje ispunjavaju specifi?ne kriterijume podobnosti.

TRAJANJE I BUDŽET

Organizacije mogu aplicirati za finansiranje najmanje 6 meseci, a najviše 14 meseci. Maksimalni budžet koji se može tražiti za grant iz ovog poziva je 15.000 EUR.

PODNOŠENJE APLIKACIJA

Podnosioci aplikacija trebaju da pošalju popunjene aplikacije na eja@kcsfoundation.org. Samo aplikacije koje ispunjavaju sve uslove poziva navedene u uputstvima za prijavljivanje i obrazac prijave ?e biti uzete u razmatranje. Rok za prijavljivanje je 24.03.2022 do 23:59h po lokalnom vremenu.

Sve dodatne informacije, uklju?uju?i uputstva i obrazac aplikacije možete na?i na www.kcsfoundation.org. Pitanja koja se odnose na pripremanje aplikacija ili detalje o prijavljivanju za grant možete poslati preko e-maila na ejainfo@kcsfoundation.org.