Oglas za slobodno radno mesto

Program gra?anskog angažovanja – Citizen Engagement Activity (CEA) je petogodišnji program Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) koji se finansira od Agencije Sjedinjenih Država za me?unarodni razvoj (USAID). Program ?e podržati brojne aktivnosti koje nameravaju poboljšanje povezanosti civilnog društva sa gra?anima, saradnju unutar sektora i sa drugim sektorima, kao i diversifikaciju resursa civilnog društva izvan fondova stranih donatora u cilju ja?anja u?eš?a u odlu?ivanju i pove?anje transparentnosti i odgovornosti javnih institucija i OCD-a prema javnosti.