Krenare Lleshi je angažovana u dizajnu, koordinaciji i nadzoru intervencija izgradnje kapaciteta više od 10 godina u nevladinom, javnom i privatnom sektoru. Tako?e je podržala lokalne i me?unarodne nevladine organizacije u razvoju digitalnih materijala i strateških planova i autor je i koautor priru?nika i vodi?a koji se bave digitalnom transformacijom organizacija, de?jim pravima, kriti?kim mišljenjem, kreativnoš?u, komunikacijom i upravljanjem projekata. Trenutno je angažovana kao vo?a Angažovanja zajednice u Kosovskoj fondaciji civilnog društva (KCSF) u okviru Programa gra?anskog angažovanja, inicijative koja se sprovodi u partnerstvu sa misijom USAID-a na Kosovu. Krenare je diplomirala na master programu za u?enje, tehnologiju i obrazovanje Univerziteta u Notingemu.