Hyrije Mehmeti je deo civilnog društva od 2014. godine, a od februara 2023. Godine pridružila se timu KCSF-a, gde radi kao specijalista za odnose sa javnoš?u/komunikacije u programu gra?anskog angažovanja, petogodišnjem programu koji se sprovodi u partnerstvu sa misijom USAID-a na Kosovu. Diplomirala je novinarstvo i odnose sa javnoš?u na Univerzitetu u Prištini „Hasan Prishtina“, a tako?e radi i kao asistent na katedri za novinarstvo na gorenavedenom univerzitetu. Autor je i koautor raznih izveštaja i biltena objavljenih tokom njenog rada za civilno društvo. U 2018. godini g?a. Mehmeti je bila deo Me?unarodnog programa liderstva posetilaca (IVLP), vode?eg programa profesionalne razmene Stejt departmenta SAD-a. U me?uvremenu, od 2019. godine, tako?e je bila mentor na raznim radionicama programa Ponder, Podium i Upshift.