GRANTOVI ZA ORGANIZACIONI RAZVOJ

EJA Kosovo razume da postoji potencijal NVO-a za doprinos u mnogim oblastima. Ovaj potencijal je obi?no prepoznat u nevladinim organizacijama koje su dobro uspostavljene, imaju jasnu viziju i sistematski rade na sprovo?enju svoje strategije. Postoje i drugi NVO-i koji još nisu na tom nivou, ali imaju jasan pravac razvoja, uklju?uju?i programske ciljeve i grupe gra?ana koje predstavljaju ili ciljaju svojim radom. Me?utim, ovaj potencijal se ne koristi u potpunosti jer njihova struktura finansiranja ne predvi?a organizacioni razvoj. Organizacioni razvoj je otežan ako organizacije sprovode kratke i stroge projektne aktivnosti bez ikakvih mogu?nosti za ulaganje u rast, izgradnju kapaciteta i nadogradnju unutrašnjih sistema. Kako bi nadoknadili organizacioni razvoj, ovi NVO-i su ?esto primorani da koriste ograni?ene interne izvore ili projektna sredstva koja nisu direktno namenjena za to. Pružanjem dugoro?ne i prilago?ene podrške za organizacioni razvoj, ciljane organizacije ?e iskoristiti posebna sredstva namenjena unapre?enju svoje organizacije, umesto onih za konkretne projekte. Konkretno, ovi grantovi imaju za cilj da podrže izgradnju kapaciteta osoblja, razvoj i primenu internih alata i sistema, izradu unutrašnjih politika i dokumenata, upotrebu softvera i opreme ili posebne metodologije i pristupa.  Sli?no drugim instrumentima u EJA Kosovo, ovi grantovi omogu?avaju organizacijama da se dosledno i sistematski pozabave uklju?ivanjem gra?ana u svoj rad i poboljšaju prakse unutrašnjeg upravljanja.