1. Šta podrazumevamo pod u?eš?em gra?ana u donošenju odluka?

U?eš?e gra?ana podrazumeva jednu individualnu ili kolektivnu aktivnost, s ciljem identifikacije i adresiranja pitanja koja su od javnog interesa. U?eš?e gra?ana je jedan proces u kome se gra?ani sami organizuju i organizuju svoje ciljeve na prakti?nom nivou i rade zajedno kako na individualnom nivou ili preko organizacija civilnog društva da bi se uticalo na procese donošenja odluka. U?eš?e u procesima donošenja odluka predstavlja mogu?nost za gra?ane, OCD-e i druge zainteresovane strane da uti?u na donošenje politika i zakona koji se ti?u njih.

2. Da li u?eš?e gra?ana može zameniti ustavne odgovornosti koje snose javne institucije?

U?eš?e gra?ana ne osporava ustavne i pravne odgovornosti predstavnika izvršnih i zakonodavnih vlasti u postupcima usvajanja i primene zakona, kao i instrumentima javnih politika, nego šta više omogu?ava vlastima da sprovode ove nadležnosti na efikasniji na?in.

3. Koji su glavni nivoi u?eš?a gra?ana?

Postoje ?etiri nivoa u?eš?a gra?ana, od onog sa najmanjim stepenom gra?anskog u?eš?a, pa sve do velikog stepena u?eš?a. To su: informisanje; konsultacije; dijalog; i partnerstvo.

4. Šta je informisanje?

Pristup informacijama je osnova svih narednih koraka u uklju?enju OCD-a u procese donošenja politi?kih odluka. To je relativno nizak nivo u?eš?a koji se uglavnom sastoji od davanja jednosmernih informacija od strane javnih vlasti, ne zahtevaju?i i ne o?ekuju?i reakciju ili uklju?ivanje NVO-a. Informisanje je relevantno u svim etapama procesa donošenja odluka. Ako gra?ani nisu prethodno informisani o planovima i radu javnih institucija, oni ne mogu u?estvovati ni u jednoj daljoj fazi rada odre?enih institucija.

5. Šta je konsultacija?

Konsultacija je oblik u?eš?a kada javne vlasti traže od gra?ana i OCD-a njihovo mišljenje u vezi sa jednom odre?enom temom o politici ili zbivanjima. Konsultacija uglavnom podrazumeva informisanje gra?ana i OCD-a od strane vlasti o razli?itim politi?kim dešavanjima i zahteve za komentarima, stavovima ili reakcijama. Inicijative i teme dolaze od javnih vlasti, a ne od gra?ana i OCD-a.

7. Šta je dijalog?

Dijalog je stalan proces konsultacija izme?u javnih vlasti i OCD-a koji se odvija u svim fazama izrade i  primenjivanja politika, od momenta odre?ivanja dnevnog reda pa sve do procene i preformulacije politike. Dijalog može biti širok ili specifi?an. Široki dijalog nije povezan sa nekim specifi?nim procesom izrade politika, nego ostaje uopšten i uglavnom ima za cilj odre?ivanje dnevnog reda. Specifi?an dijalog je zasnovan na zajedni?kim interesima za razvoj odre?ene politike, i rezultira sa preporukama i konkretnim aktivnostima.

7. Šta je partnerstvo?

Partnerstvo podrazumeva zajedni?ke odgovornosti u svakom koraku procesa donošenja politi?kih odluka izme?u javnih vlasti i OCD-a, po?evši od odre?ivanja dnevnog reda, izrade, odlu?ivanja i primenjivanja neke politi?ke inicijative. Partnerstvo predstavlja najviši oblik u?eš?a. Na ovom nivou, OCD-i i javne vlasti zapo?inju blisku saradnju, ali osiguravaju?i da u isto vreme OCD nastavljaju da budu nezavisne i imaju pravo na kampanje i delovanja bez obzira na stanje partnerstva.

8. Da li su javne institucije na Kosovu obavezne da uklju?e gra?ane i OCD-e u svoj rad?

Sve javne institucije na Kosovu imaju ustavnu obavezu da uklju?e gra?ane u svoj rad, bilo tokom izrade ili primene svojih politika i programa. Najve?e obaveze ima opštinski nivo, u smislu da svaka opština mora da obavesti svoje gra?ane o ‘važnim planovima ili programima koji su od javnog interesa’. Gra?ani jedne odre?ene opštine imaju pravo da u?estvuju u radu te opštine, pravo na peticiju, gra?ansku inicijativu, lokalni referendum dok su opštine obavezne da osnuju konsultativne odbore unutar sektora, u kojima moraju da se pozovu i predstavnici OCD-a. Na nivou vlade, svi vladini akti (osim odluka koje su administrativnog karaktera) moraju da se prethodno konsultuju sa javnoš?u, dok je vlada obavezna da pruži dovoljno informacija u vezi sa dokumentom koji se razmatra, dovoljno vremena za doprinos i da izveštava o rezultatima konsultacija. Javna rasprava se može organizovati za sve zakone koji se usvajaju od strane Skupštine Kosova, dok OCD-i mogu u?estvovati i na sastancima parlamentarnih komisija.

9. Šta podrazumevamo pod volontiranjem?

Volontiranje možemo definisati kao praksu rada ljudi, koji rade za druge ili za neko zajedni?ko dobro, a da nisu motivisani u finansijskom ili materijalnom smislu. Volontiranje se uglavnom povezuje sa altruisti?kom aktivnoš?u, koja ima za cilj promovisanje najvišeg životnog kvaliteta za ljude. Tako?e, dobrovoljni rad pomaže ljudima da postanu veštiji u prakti?nom smislu u poslu koji vrše.