Sli?no tome, komponenta volonterstva ?e doprineti izgradnji veza OCD sa grupama ljudi koji ?e biti upoznati sa radom i mogu poslužiti kao sastavni deo i potencijalna baza za budu?e donacije. Kroz Akademiju za liderstvo u zajednici, grupa volontera opremljenih znanjem o važnosti rada OCD ?e služiti kao važan resurs za mobilizaciju vršnjaka, kao i informisati CEA o razvoju rešenja za podsticanje volonterstva koja ?e se koristiti u radu CiviKosa bave?i se komponentom volonterstva iz institucionalne perspektive. U ovom okviru bi?e razvijena po?etna studija o volonterskom ekosistemu i mogu?nostima na Kosovu gde ?e date preporuke poslužiti za osmišljavanje prate?ih aktivnosti u budu?nosti.