U cilju poboljšanja zagovaračkih napora OCD, izgradnje argumenata za građanske inicijative i građane da ostvare svoja prava, CEA pruža pravne savete OCD i građanskim inicijativama.

Građanskim inicijativama i OCD-ima je na raspolaganju besplatan pravni savet za rešavanje pitanja od javnog interesa, a koja su direktno povezana sa njihovim biračkim krugom ili određenim zajednicama koje su marginalizovane u kosovskom društvu. Takav pristup pravnim savetima unapređuje napore zajednica u zalaganju u preuzimanju razloga od javnog interesa, podizanju svesti i doprinosu pravnoj pismenosti kao resursu za rešavanje njihovih prava.

Pored toga, u odgovoru na rastuću potražnju za strateškim parnicama za predmete koji se bave kolektivnim pravima i iskorišćavanjem potencijala za građansko organizovanje i podizanje svesti, CEA identifikuje i podržava predmete koji spadaju u domen javne koristi i koji su usklađeni sa ciljevima CEA.