Najnovije

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) poziva kompanije koje mogu da nabave i isporu?e 12 novih laptop ra?unara i 12 novih monitora za osoblje KCSF-a kako bi se osigurali optimalni uslovi rada. Ovaj Poziv za dostavljanje ponuda je otvoren za sve ponu?a?e koji ispunjavaju uslove kao što je opisano u Pozivu za dostavljanje ponuda. Uspešni