Škola aktivizma

Sva stalna obuka, mentorstvo i podrška su besplatni za odabrane organizacije.
Tako?e, za u?esnike van Prištine bic?e nadokna?eni putni troškovi.


TEME OBUKA U OKVIRU ŠKOLE AKTIVIZMA SU:


Modul 1: Interno upravljanje i finansijski menadžment za OCD
Modul 2: Rodna perspektiva Modul 3: Sistemi i procesi za procenu uticaja i prikupljanje sredstava
Modul 4: Participativno zagovaranje
Modul 5: Tehnike za mobilizaciju zajednice
KOJE SU KORISTI ZA U?ESNIKE:
Uz u?ešc?e OCD u Školi aktivizma, svaka OCD koja u?estvuje c?e moc?i da:

– Bolje razume organizaciju, interno upravljanje i finansijski menadžment u organizaciji;
– Koristi odgovarajuc?e forme i alate za identifikaciju potreba zajednice kojoj su posvec?eni;

  • – Razvije jasnu strategiju ili plan aktivnosti za postizanje ciljeva organizacije;
  • – Uklju?iti rodnu perspektivu u interne i spoljne aktivnosti organizacije;
  • Kreira bolje strategije za prikupljanje sredstava, planiranje projekata i njihovu implementaciju;
    – U?estvuje u procesima donošenja odluka, na lokalnom i centralnom nivou, sa boljim poznavanjem metoda participativnog zastupanja;
  • Bolje razumeti i biti kompetentniji u primeni tehnika mobilizacije zajednice;

Stvaranje mreže organizacija i saradnje sa razli?itim grupama za zajedni?ke interese i ciljeve organizacije;

Tokom u?ešc?a u Školi aktivizma, kao i nakon završetka Škole, polaznici c?e imati priliku da koriste:

  • – Kontinuirano mentorstvo i savetovanje od strane eksperata angažovanih od strane Centra za rešavanje i unapre?enje konkretnih pitanja organizacije;
    – Umrežavanje i saradnja sa drugim organizacijama civilnog društva za zajedni?ko angažovanje u inicijativama za zagovaranje, adresiranje potreba zajednice itd.