Lulëzim Peci je bio izvršni direktor KCSF-a u godinama 1999-2003, preuzimaju?i rukovodstvo organizacije u periodu neposredno nakon završetka rata na Kosovu u junu 1999. godine.

Zajedno sa Agonom Demjahom i Stivenom Sampsonom, Lulëzim je bio jedan od troje ljudi koji su 2. decembra 1999. godine registrovali organizaciju, navode?i je da zapo?ne intenzivan rad u podršci nevladinom sektoru. To je bio period kada su NVO-i postali najvažniji lokalni kanal za me?unarodnu podršku za prevazilaženje vanrednog stanja i obnovu, dok je KCSF identifikovan i podržan od strane Evropske unije kao glavna lokalna organizacija za upravljanje fondovima EU-a za civilno društvo na Kosovu. Tokom perioda njegovog rukovo?enja, uz pomo? EU-a, KCSF je stvorio razvijene mehanizme za dodelu grantova i podelio preko 2 miliona evra kroz više od 200 grantova nevladinim organizacijama na Kosovu. Tako?e, KCSF je zapo?eo prve studije i publikacije o civilnom društvu na Kosovu, osnovni program obuke za NVO-e, kao i dodelu preko 400 stipendija za u?enike i studente zajednica Roma, Aškalija i Egip?ana.

Lulzim je napustio KCSF u novembru 2003. godine, kada je vodio proces “spin-off”-a programa KCSF-a, osnivaju?i Kosovski institut za istraživanje i razvoj politike KIPRED i postao prvi izvršni direktor KIPRED-a.

Diplomirao je elektrotehniku na Univerzitetu u Prištini, Lulëzim ima zvanje MA me?unarodnih odnosa na Univerzitetu Ortega i Gaset u Španiji, kao i zvanje PHD politi?kih nauka na Univerzitetu Jugoisto?ne Evrope u Severnoj Makedoniji.

Pre angažovanja u KCSF, u godinama 1995-1998 radio je kao istraživa? u Kosovskom centru za me?unarodne studije (KCIS), ovaj centar je služio kao spoljnopoliti?ki tim u Kancelariji predsednika Kosova dr. Ibrahim Rugova. Tokom 2009-2013. godine radio je kao ambasador Kosova u Švedskoj, a tako?e je bio i ?lan Upravnog odbora Ameri?kog univerziteta na Kosovu, gostuju?i predava? u Ženevskom centru za bezbednosnu politiku GCSP, predava? na predmetu za nacionalnu i me?unarodnu bezbednost na Univerzitetu u Prizrenu, kao i predsednik Upravnog odbora Kosovske fondacije za otvoreno društvo KFOS. Objavio je više od 70 radova i ?lanaka na Kosovu, u Velikoj Britaniji, Holandiji, Gr?koj, Švajcarskoj, Austriji, Nema?koj i Singapuru.

Trenutno je izvršni direktor KIPRED-a, dok nastavlja svoj istraživa?ki angažman sa fokusom na bezbednost i spoljnu politiku, me?unacionalne odnose, kao i politi?ke partije.