Kontakt: enes.toska@kcsfoundation.org

Enes Toska je studirao arhitekturu i ima preko 15 godina iskustva u upravljanju projektima u sektoru civilnog društva na Kosovu. Dugo je radio u Švedskoj fondaciji Kulturno nasle?e bez granica i NVO EC Ma Ndryshe, a bio je angažovan i kao nezavisni konsultant u UN-HABITAT-u, UNDP-u, OEBS-u i raznim lokalnim organizacijama i kompanijama. Rukovodio je višegodišnjim programima u sektoru civilnog društva i bio je autor razli?itih istraživanja, publikacija, lokalnih planova i strategija.

Pored rada sa institucijama na centralnom nivou i raznim opštinama na Kosovu, on je bio posve?en potpunom uklju?ivanju civilnog društva u razli?ite procese kreiranja politike. Posebno interesovanje je imao i u oblasti kulturnog nasle?a, prostornog planiranja i turizma.