NAGRADA ZA DEMOKRATIJU

Nagrada za demokratiju Nagrada ima za cilj da oda po?ast svima koji su doprineli razvoju demokratije na Kosovu, u svim poljima, gra?anskim angažovanjem na razli?itim nivoima vlasti i/ili poboljšanjem gra?anskih, socijalnih, ekonomskih ili kulturnih prava razli?itih grupa kosovskih gra?ana, uz poseban naglasak na marginalizovane grupe. Sve nominacije ?e biti posebno pregledane i ocenjene od strane nezavisnog odbora, na osnovu slede?ih kriterijuma: o Dizajn i uspešno sprovo?enje inicijative (pristupa, aktivnosti, projekta itd) u promovisanju i razvoju demokratije na Kosovu tokom 2019; o Inovativna priroda inicijative; o Stvarni ili o?ekivani uticaj ove inicijative, uklju?uju?i potencijal za širenje/ponavljanje; o Hrabrost organizacije ili pojedinca izražena kroz datu inicijativu o Inicijative koje direktno uklju?uju gra?ane u svoju inicijativu ili zna?ajan doprinos u?eš?u gra?ana u javnom životu i/ili kreiranju politika;