“OJQ Domovik”, përmes grantit institucional ka kontribuuar në përmirësimin e bashkëpunimit midis akterëve relevantë në zhvillimin dhe avancimin e mundësive për të gjithë të rinjtë dhe fëmijët, posaçërisht për rinjtë dhe fëmijët që vijnë nga komunitetet më të ndjeshme shoqërore. Domovik ka punuar në promovimin e lidershipit në mes të rinjve dhe përfshirjen e tyre në zhvillim dhe implementim të politikave. Për më tepër, përmes kampanjave të ndryshme avokuese, të rinjtë dhe fëmijët janë edukuar mbi temat si angazhimi qytetar, vullnetarizmi, shëndeti mendor dhe edukimi medial.

Ky grant përkrahet përmes Programit të KCSF-së, EJA Kosovë, i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.

-OJQ Domovik
Programi Eja Kosovë