“Shoqëria Aktive (OAKTIV)”, përmes grantit të vogël për projekt, ka krijuar në qytetin e Podujevës, një agjendë të qytetit për fëmijë, që përfshinë prioritetet dhe qëllimet specifike për të adresuar nevojat e fëmijëve në fusha të ndryshme si: arsimi, shëndetësia, mjedisi dhe pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje. Kjo organizatë po zhvillon shumë aktivitete me fëmijë, prindër dhe institucione për të shtyrë përpara këtë agjendë.

Ky grant përkrahet përmes Programit të KCSF-së, EJA Kosovë, i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.

-OAKTIV
Programi Eja Kosovë