Përmes angazhimit të saj afatgjatë në ngritjen e kapaciteteve të organizatave lokale të shoqërisë civile, përmes avokimit dhe lobimit të vazhdueshëm për një kornizë më të avancuar institucionale dhe ligjore për përfshirjen e shoqërisë civile në të gjitha fazat e procesit të politikëbërjes, por edhe përmes promovimit të vazhdueshëm të debateve publike rreth standardeve dhe vlerave të BE-së, besoj se KCSF-ja ka dhënë kontribut të konsiderueshëm në procesin e integrimit të vendit në BE

 

-Igor Vidacak
Ish kreu i Zyrës së Qeverisë për OJQ-të në Kroaci