“Under construction” – Platforma Online për konsultim publik gjatë vitit 2017