Informatori për Informata kontaktuese për institucione, zyra të rësdësishme për OJQ