ABSORBIMI I FONDEVE TË PARA-ANËTARËSIMIT NË BE:KONCEPTI DHE IMPLIKIMET PËR KOSOVËN