ZQM/ZKM DHE KCSF NËNSHKRUAJNË MEMORANDUM TË MIRËKUPTIMIT PËR BASHKËPUNIM NË TRAJNIMIN MBI STANDARDET MINIMALE TË KONSULTIMEVE PUBLIKE

Dje, më datë 19 korrik 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryesministrit të Republikës së Kosovës (ZQM/ZKM) dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit për Bashkëpunim në Trajnimin mbi Standardet Minimale të Konsultimeve Publike.

Ky Memorandum i Mirëkuptimit u nënshkrua nga ZQM-ja dhe KCSF-ja duke pasur parasysh rregulloren e miratuar rishtazi nga Qeveria e Kosovës për Standardet Minimale të Procesit të Konsultimit Publik dhe obligimet që rrjedhin nga ky akt juridik, rëndësinë e ndërgjegjësimit të mëtejmë të organizatave të shoqërisë civile dhe shërbyesve civilë kundrejt standardeve minimale të konsultimeve publike, si dhe vetë mandatin e ZQM-së dhe fushëveprimtarinë e KCSF-së. Memorandumi është një marrëveshje e përgjithshme në mes të dy subjekteve për hartimin dhe zbatimin e programit të ngritjes së kapaciteteve së shërbyesve civilë për procesin e konsultimeve publike.

Aktiviteti është pjesë e projektit dy vjeçar “Mbështetje për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile”, të financuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe Programi për Zhvillimin e Shoqërisë Civile i KCSF-së.