THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR ANGAZHIM TË EKSPERTËVE/EVE

KCSF fton të gjithë të interesuarit/rat me kualifikime përkatëse dhe përvojë të dëshmuar që të shprehin interesimin e tyre për t’u përfshirë në listën e bashkëpunëtorëve/eve të jasht­ëm/me­ të KCSF-së, për fushat në vijim:

 • Qeverisja e Brendshme e OShC-ve
 • Menaxhimi dhe Raportimi Financiar
 • Menaxhimi i Ciklit të Projektit
 • Teknikat e Mobilizimit të Komunitetit dhe Përfshirjes së Qytetarëve në Punën e OShC-ve
 • Ngritja e Fondeve dhe Vlerësimi i Ndikimit të Punës së Organizatës
 • Sistemet dhe Proceset për Monitorim dhe Vlerësim (M&E) të Punës së Organizatës
 • Avokimi Pjesëmarrës
 • Integrimi gjinor
 • Promovimi i Punës së Organizatës dhe Komunikimi përmes Mediave dhe Rrjeteve Sociale
 • Sistemet dhe Proceset për Procedura të Prokurimit për OShC
 • Digjitalizimi i Punës dhe Proceseve
 • Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Strukturat e Integrimit Europian
 • Politika e Zgjerimit e BE-së